Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení a základní pojmy
  1. Jsme společnost Digismoothie s.r.o., IČO: 037 18 751, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 336746 (dále jen „my“, „Společnost“) a provozujeme E-shop dostupný na store.digismoothie.com („E-shop“), který umožňuje zájemcům nákup a integraci doplňků, aplikací a dalších produktů pro jejich e-shop řešení na platformě Shopify („Produkty“), jakož i další služby spojené s tvorbou a integrací e-shopů na platformě Shopify, jako jsou tvorba samotného e-shopu, konzultace k e-shopu, analýzy e-shopu, audit e-shopu a další služby („Služby“). Kompletní a aktuální seznam našich Produktů a Služeb najdete zde.
  2. Máte-li zájem o naše Produkty a Služby, přečtěte si prosím tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“), které se vztahují na smlouvy uzavřené mezi námi, jakožto prodávajícími a poskytovateli Produktů a Služeb, a vámi, jako zákazníky („Smlouva“). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouvu spolu uzavíráme jako podnikatelé.
  3. Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů („Občanský zákoník“). Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje zahraniční (mezinárodní) prvek, pak jsme si, jako Smluvní strany, sjednaly, že se vztah řídí českým právem.
  4. Znění Podmínek můžeme kdykoli jednostranně doplňovat či měnit. Nové znění Podmínek je účinné 15. dnem jeho uveřejnění v rámci E-shopu. O takové změně vás budeme také informovat prostřednictvím informačního e-mailu nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní E-shopu. Pokud s novým znění Podmínek nebudete souhlasit, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno za odsouhlasené.
  5. Kdykoliv nás můžete kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
 2. Digismoothie, s. r. o.
  Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
  e-mail: store@digismoothie.com

 3. Jak to na E-shopu funguje a kdy dojde k uzavření Smlouvy?
  1. Při prodeji Produktů a Služeb máme roli prodávajícího a poskytovatele integrace Produktů do Vašeho e-shop řešení a poskytovatele Služeb. To znamená, že vám umožňujeme v rámci našeho E-shopu nákup Produktů a Služeb a jejich integraci pro váš e-shop.
  2. Náš E-shop obsahuje veškeré potřebné informace o Produktech a Službách. I přesto s vámi ale můžeme uzavřít Smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně.
  3. Vezměte prosím na vědomí, že vše, co je na E-shopu vystaveno, je informativního charakteru a nejsme tedy povinni uzavřít ohledně Produktů a Služeb Smlouvu.
  4. Produkty a Služby si můžete pořídit prostřednictvím uživatelského účtu, který si založíte na E-shopu („Účet“), který obsahuje zejména informace o konkrétních Produktech a Službách, ceně, způsobu úhrady a o nákladech s jejich integrací spojených. Na základě vyplnění těchto informací vytvoříte objednávku („Objednávka“).
  5. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí e-mailem. Smlouvu jsme tedy uzavřeli okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že bude charakter Objednávky neobvyklý (například objednáte neobvykle vysoké množství Produktů a Služeb), vás můžeme kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě je Smlouva uzavřena, jakmile obdržíme takové potvrzení.
  6. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě uvedení nepravdivých či neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.
  7. Berete na vědomí, že nejsme povinni uzavřít s vámi Smlouvu (můžeme odmítnout i registraci Účtu), zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušili Smlouvu (včetně Podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
  8. Užívání E-shopu i nákup Produktů a Služeb jsou možné jak na základě registrovaného Účtu, tak bez registrace. V případě, že se rozhodnete si Účet neregistrovat, vám ale nemusí být dostupné všechny funkce E-shopu.
 4. Jak si můžete zaregistrovat Účet a k čemu slouží
  1. Prostřednictvím vašeho Účtu můžete objednávat naše Produkty a Služby, můžete spravovat své Objednávky, podívat se na minulé Objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě. Registrací také získáte různé výhody – třeba si můžete zobrazit předchozí objednávky, upravit zákaznické údaje apod.
  2. Registrace Účtu probíhá prostřednictvím E-shopu, kde si zvolíte možnost registrace příslušného Účtu, vyplníte požadované údaje, odsouhlasíte seznámení se s Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.
  3. Následně po dokončení registrace Účtu vám zašleme e-mail s potvrzením o úspěšné registraci.
  4. Váš Účet bude zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem, které si zvolíte při registraci. Ohledně těchto informací, nezbytných k přístupu do svého Účtu, jste povinni zachovávat mlčenlivost a zavazujete se neumožnit využívání Účtu třetím osobám.
  5. Zároveň se zavazujete udržovat své údaje uvedené v Účtu aktuální a přesné. V případě, že dojde k jakékoliv jejich změně, jste povinni je aktualizovat bez zbytečného odkladu. Údaje uvedené v Účtu považujeme za správné a pravdivé. V případě nesplnění této povinnosti nesete odpovědnost za případnou újmu, která by tím mohla vzniknout.
  6. Berte prosím na vědomí, že jsme oprávnění na základě vlastního uvážení dočasně nebo úplně znemožnit vám využívat Účet, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy (včetně Podmínek) nebo v souvislosti s užíváním E-shopu porušíte obecně závazné právní předpisy.
  7. Vezměte prosím také na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména pak s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 5. Jakým způsobem vám budou Produkty a Služby dodány?
  1. Produkty a Služby budou dodány a integrovány do vašeho e-shop řešení nejpozději ve lhůtách uvedených v detailu konkrétních Produktů a Služeb.
  2. Dodací lhůta je podmíněna vaším dodáním veškerých podkladů uvedených tamtéž a naším navazujícím potvrzením o jejich obdržení, které vám následně zašleme elektronicky. V rámci integrace Produktů od Vás budeme potřebovat zejména admin přístup do vašeho e-shop řešení.
  3. V případě prodlení s dodáním podkladů dodací lhůty neběží.
  4. Pokud od vás budeme potřebovat doplnit jakékoliv další podklady, prodlužuje se dodací lhůta nejméně o dobu, po kterou na jejich doplnění čekáme.
  5. Dodání a integrace Produktů a Služeb probíhá vždy způsobem uvedeným u konkrétního Produktu nebo Služby na E-shopu. Tam se zejména dočtete, co od vás budeme potřebovat a co od nás dostanete. Veškerá upřesnění a požadavky spolu budeme řešit prostřednictvím emailové komunikace na adresu, kterou nám uvedete v rámci objednávkového procesu.
  6. Na užívání jednotlivých Produktů a Služeb se pak vztahují vlastní podmínky užívání, se kterými jste povinen se seznámit. Jejich užíváním v rámci vašeho e-shopu s těmito podmínkami souhlasíte.
 6. Jak a za co se platí?
  1. U Produktů a Služeb je vždy specifikována kupní cena. Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena jak bez, tak včetně DPH, jakož i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni Produkty a Služby za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.
  2. Kupní cenu můžete uhradit online, a to kartou prostřednictvím platební brány, bankovním převodem nebo prostřednictvím expresní pokladny přes službu PayPal. Kupní cena se pak vždy považuje za uhrazenou okamžikem připsání na náš bankovní účet.
  3. V případě platby bankovním převodem vás prosíme o úhradu kupní ceny na základě proforma faktury společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo proforma faktury. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje se Smlouvou a Produkty nebo Služby vám tedy nebudou dodány včas, za což neneseme odpovědnost.
  4. Pro každou platbu vám bude vystavena faktura – daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů, a bude vám rovněž zaslána na e-mail uvedený v Objednávce nebo v rámci Účtu.
  5. V případě, že si objednáte Produkt, který podléhá opakované či jednorázové platbě za vybranou aplikaci, takové platby si pak hradíte sami. Informace o těchto platbách naleznete u specifikace Produktu.
  6. Náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako například náklady na internetové připojení, si hradíte sami. Tyto náklady se nijak neliší od základní sazby operátora nebo poskytovatele internetového připojení.
 7. Jaká je naše odpovědnost při dodání Produktů a Služeb?
  1. Odpovídáme za řádné dodání a provoz Produktů a Služeb. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv újmu, která by vám mohla vzniknout v důsledku plnění mezi zákazníky vašeho e-shopu a poskytovateli jednotlivých Produktů a Služeb.
  2. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Produktů a Služeb či E-shopu nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti, pokud je toto způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (například kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností) nebo vámi (například nesprávná manipulace s Produkty a Službami či E-shopem, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran, apod.), popř. z důvodu, že provoz Produktů a Služeb, E-shopu nebo vašeho e-shop řešení bude ukončen.
  3. Neneseme odpovědnost za funkčnost platformy Shopify.
 8. Jak funguje technická podpora při provozu E-shopu?
  1. Potřebujete-li nás kontaktovat za účelem servisní podpory, např. nahlášení chyby, dotazu nebo požadavku, použijte buď servisní podporu v rámci E-shopu případně následující kontakty: Email store@digismoothie.com;
  2. Případné řešení vašich nestandardních požadavků nad rámec běžné servisní podpory může být zpoplatněno. O tom, že konkrétní služba nebo úkon je zpoplatněn, vás ale informujeme před poskytnutím takové služby nebo provedením úkonu.
 9. Co když budou mít naše Produkty či Služby vadu?
  1. Pokud máte pocit, že jsme vám Produkty či Služby poskytli s vadami (např. pokud Produkty či Služby rozsahem nebo kvalitou neodpovídají smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména Občanským zákoníkem).
  2. Co po nás můžete chtít při reklamaci?
  3. Pokud dokážeme vadu odstranit, můžete po nás chtít (1) opravu, (2) doplnění toho, co chybí, nebo (3) žádat přiměřenou slevu z ceny.
  4. Pokud vadu odstranit nedokážeme, můžete po nás chtít (1) přiměřenou slevu z ceny, nebo (2) odstoupit od Smlouvy.
  5. Upozorňujeme vás, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnuté Produkty či Služby neodpovídají vašemu subjektivnímu očekávání.
  6. Do kdy můžete reklamovat?
  7. Vadu musíte vytknout co nejdříve poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění. Při uplatnění reklamace vám vystavíme reklamační protokol.
  8. Kde můžete uplatnit reklamaci?
  9. Reklamaci Produktů či Služeb uplatněte, prosím, těmito způsoby: (1) e-mailem na adresu [store@digismoothie.com] nebo (2) dopisem na adresu Digismoothie s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha
  10. Prosím, uveďte k reklamaci vaše kontaktní údaje, popište nám, co reklamujete, jak chcete reklamaci vyřídit a že jsme vám Produkty či Služby poskytli.
  11. Jak probíhá vyřízení reklamace?
  12. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 5 dnů. Reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od té doby, co ji uplatníte, pokud se s vámi písemně nedohodneme na tom, že to bude trvat déle. Pokud 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace nestihneme, máte právo odstoupit od Smlouvy. U oprávněné reklamace vám náleží úhrada nezbytně nutných nákladů, o kterou nás musíte požádat. Po vyřízení reklamace vám vystavíme potvrzení o vyřízení reklamace.
  13. Vadou plnění není překážka způsobená vyšší mocí, tedy okolnostmi, jejichž vznik, průběh nebo následek není závislý na naší vůli, činnosti nebo postupu.
 10. Jak je to s ochranou osobních údajů?
  1. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Podrobnosti o námi zpracovávaných osobních údajích jsou uvedeny(„zde“).
  2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  2. Bude-li některé ustanovení Podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, jsou ostatní ustanovení Smlouvy a Podmínek nadále platná a účinná, lze-li je oddělit. Namísto takového neplatného nebo neúčinného ustanovení Podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
  3. Všechna naše práva k E-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat E-shop nebo jeho části bez našeho souhlasu.
  4. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování.
  5. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

V Praze dne 1. listopadu 2021.

Co hledáte?